Historia

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży swój początek bierze z utworzonej pod wpływem encykliki papieża Piusa XI
„Ubi arcano” z 1922 r. Akcji Katolickiej.

W latach 30-tych biskupi powołując Akcję Katolicką w polskich diecezjach ustanowili 4 stowarzyszenia będące
jej kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ). Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r.
i liczącego w 1934 r. ponad 100 tys. członków. Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc
do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP.

Przed II wojną światową dwie młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej (KSMM i KSMŻ) podporządkowane
były Naczelnemu Instytutowi Akcji Katolickiej (NIAK), ale prowadziły własną działalność, posiadały własne władze
i strukturę organizacyjną. Ich działalność, prowadzona pod hasłem „Budujmy Polskę Chrystusową”, była bardzo bogata. Opierała się przede wszystkim na formacji religijnej, częstym korzystaniu z sakramentów świętych, udziale
w rekolekcjach, dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych. Prowadzono również szeroko rozwiniętą działalność kulturalno-oświatową, charytatywną i społeczno-patriotyczną. Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się 

Zapraszamy:

Kreator stron internetowych - przetestuj